Skład Samorządu Uczniowskiego klas I-III

 

PRZEWODNICZĄCY: Filip Zborowski kl. 3a

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Krzysztof Stankiewicz kl. 3b

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Jakub Strzała kl. 2b

  

Skład Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII

 

PRZEWODNICZĄCA: Natalia Tatrzańska kl. 8b

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Mikołaj Tereszkiewicz kl. 7a

SKARBNIK: Joanna Koczela kl. 8a

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

I. Podstawa prawna

 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991( Dz.U 1991 Nr 95 poz.425, z późn.zm.).
 • Regulamin uchwalony przez społeczność uczniowską.
 • Samorząd jest jedynym reprezentantem uczniów.
 • Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.

II. Podstawowe zadania Samorządu Uczniowskiego podejmowane przez uczniów wynikające z ich potrzeb i zainteresowań

1. Organizowanie warunków wspólnego życia w szkole poprzez:

 • współpracę z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły
 • ustalenie warunków współżycia w szkole
 • współpraca z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców
 • dbanie o ład, porządek i higienę
 • organizowanie prac porządkowych na terenie szkoły
 • wyrabianie u uczniów postaw samokontroli, zdyscyplinowania i odpowiedzialności za własne postępowanie.

2. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów pozwalających im w różnorodny sposób rozwijać życie kulturalne:

 • wyjścia do kina
 • projekcje filmów
 • organizowanie konkursów, wycieczek, zabaw klasowych, rozgrywek sportowych, itp.

3. Ułożenie harmonogramu apeli i uroczystości szkolnych z opiekunami samorządu, w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

4. Prowadzenie działalności celem pozyskiwania środków dla potrzeb samorządu:

 • organizowanie płatnych dyskotek.

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce, jak również wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów klasowych i uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

6. Prowadzenie współzawodnictwa między klasami o puchar dla „Klasy na 5”  i  „ Klasy z najwyższą frekwencją”.
W rywalizacji o puchar „Klasa na 5” pod uwagę brane są kryteria:

 • posiadanie mundurków i obuwia zamiennego przez uczniów danej klasy
 • wysoka średnia na koniec semestru/roku szkolnego
 • udział klasy w akcjach charytatywnych.

III. Struktura Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Pracą samorządu kieruje Rada Samorządu wybierana spośród samorządów klasowych.

3. Rada samorządu współpracuje z Dyrektorem Szkoły, samorządami klasowymi, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

4. Członkowie samorządów klasowych wybierani są w poszczególnych oddziałach klasowych.

5. Członkowie rady wybierani są w głosowaniu równym, powszechnym i tajnym:

 • wybory przeprowadza się w drugim tygodniu września,
 • prawo do udziału w wyborach mają uczniowie klas IV, V, VI, VII, VIII.
 • wybranym do Rady Samorządu może być każdy uczeń klasy zaproponowany przez samorząd klasowy.

6. W skład Rady Samorządu wchodzą:

 • przewodniczący
 • zastępca
 • sekretarz
 • przewodniczący sekcji (porządkowej, rozrywkowej, dekoracyjnej, charytatywnej, fotograficznej)

7. Do zadań Rady Samorządu należy:

 • zwoływanie zebrań samorządów klasowych
 • sprawowanie władzy uczniowskiej i na forum samorządu zdawanie  sprawy ze swej działalności
 • przyjmowanie i rozpatrywanie spraw ważnych dla uczniów i szkoły
 • ścisła współpraca z samorządami klasowymi
 • występowanie do Dyrekcji Szkoły, opiekunów samorządu z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonywania
 • gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego
 • wykonywanie zadań zleconych przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną.

8. Kadencja Rady Samorządu trwa 1 rok szkolny. Samorząd może dokonywać zmian personalnych w składzie Rady Samorządu przez upływem kadencji.

9. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Ogólne zebrania samorządu odbywając się na wniosek Rady SU.

10. Do zadań samorządów klasowych należą:

 • informowanie na bieżąco uczniów swoich klas o pracach i działalności samorządu
 • ścisła współpraca z wychowawcą
 • pełnienie roli organu wykonawczego w SU, branie odpowiedzialności za działalność swoich klas
 • składanie półrocznego sprawozdania z działalności samorządu klasowego.

IV. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z pozostałymi organami szkoły: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczący realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
 • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

V. Fundusze Samorządu Uczniowskiego:

 • dochody z imprez szkolnych
 • dary przekazywane przez sponsorów na nagrody w konkursach
 • nagrody fundowane przez Radę Rodziców.

VI. Obowiązki członków Samorządu:

 • przestrzeganie regulaminu Samorządu Uczniowskiego
 • wykonywanie uchwał Samorządu Uczniowskiego
 • sumienne wykonywanie powierzonych zadań
 • aktywne uczestniczenie w pracach Samorządu Uczniowskiego.

VII. Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego i jego obowiązki:

 • nauczyciel wybrany przez ogół społeczności uczniowskiej w drodze głosowania
 • kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata szkolne
 • opiekun Samorządu może powołać do pomocy dwóch nauczycieli, jako opiekunów wspierających samorządu
 • wybór opiekuna samorządu następuje w ostatnim miesiącu kończącej kadencji
 • pełni rolę doradczą i koordynacyjną w pracy Samorządu Uczniowskiego
 • na wniosek Rady Samorządu bierze udział w zebraniach
 • przekazuje Radzie Pedagogicznej wnioski i uchwały przekazywane przez Radę Samorządu.

  

   


ANDRZEJKI W PANDEMII

Noc z 29/30 listopada jest szczególna dla wszystkich tych, którzy chcą poznać swoją przyszłość i poznać wybranka/wybrankę swojego serca. Właśnie wtedy przypadają Andrzejki.

Jeszcze dwa lata temu uczniowie naszej szkoły świetnie bawili się na zabawie andrzejkowej, której największą atrakcję stanowiły wróżby. W obecnej sytuacji epidemiologicznej nie możemy spotkać się na wspólnej zabawie, dlatego Samorząd Uczniowski przygotował kilka propozycji do wspólnego wróżenia w domu. Wystarczy wkleić link do przeglądarki.

https://liblink.pl/2Zw5qWr3QS

https://liblink.pl/VRLwA62907

I pamiętajcie - Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.

Udanych Andrzejek życzy Samorząd Uczniowski i jego opiekunowie!

Agnieszka Dziadosz
Janusz Stryczniewicz
Sławomir Włoch


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Dziękujemy wszystkim uczniom klas 1-8 za zaangażowanie w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek. Gratulujemy pomysłowości i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. Samorząd Uczniowski klas 4-8 wybrał trzy najlepsze i najciekawsze stroje: Adriana Kopczaka z kl. 7a, Nadii Siedlarz z kl. 6b oraz Amelii Krukierek z kl. 4a.

Klasą, w której przebrało się najwięcej uczniów była klasa 8a oraz klasa 2a.

Agnieszka Dziadosz
Janusz Stryczniewicz
fot. Magdalena Buczyńska


WYNIKI KONKURSU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski  rozstrzygnął konkurs, w którym wybieraliśmy spośród Grona Pedagogicznego SP NR 6 przedstawicieli najbardziej wyrazistych nauczycielskich osobowości. W wyniku głosowania Samorząd Uczniowski przyznał następujący tytuły:

tytuł „Niekończąca się opowieść” Pani Katarzynie Drużbie,

tytuł „Nauczyciel niespodzianka” Pani Marzenie Żaromskiej,

tytuł „Mega wymagający” Pani Marzenie Żaromskiej,

tytuł „Serce na dłoni” Pani Agnieszce  Filar,

tytuł „Siła spokoju” Pani Marii Stryczek-Jarosz.


Wszyscy nagrodzeni nauczyciele otrzymali w dniu 18 października 2021 r. pamiątkowe medale.

Agnieszka Dziadosz
Janusz Stryczniewicz

    


WYBORY SAMORZĄDU KLAS 4-8

W dniu 20 września 2021 r. uczniowie klas 4-8 wybierali spośród swoich kolegów kandydata na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Każdy z kandydatów  przedstawił swoje postulaty wyborcze oraz plakat wyborczy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania największą liczbę głosów uczniowskich zdobyła Natalia Tatrzańska z klasy 8b zostając Przewodniczącą SU klas starszych. Z-cą przewodniczącej został Mikołaj  Tereszkiewicz z klasy 7a, a skarbnikiem Samorządu Joanna Koczela z klasy 8a.

Agnieszka Dziadosz
Janusz Stryczniewicz
Sławomir Włoch

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:55 – 9:40
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:45 – 13:30
7 13:35 – 14:20
8 14:25 – 15:10